Seven Samurai | SOAP2DAY

Seven Samurai

A samurai answers a village's request for protection after he falls on hard times. The town needs protection from bandits, so the samurai gathers six others to help him teach the people how to defend themselves, and the villagers provide the soldiers with food.

Title:Seven Samurai
Release:Apr 26, 1954
Runtime:3h 27m
Genre:Action, Drama
Stars:Toshirō Mifune, Takashi Shimura, Yoshio Inaba, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Katō, Isao Kimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara, Yoshio Kosugi, Bokuzen Hidari, Yoshio Tsuchiya, Kokuten Kōdō, Eijirô Tôno, Jun Tatara, Atsushi Watanabe, Toranosuke Ogawa, Isao Yamagata, Kichijirô Ueda

Seven Samurai Trailer

11,617 Users Online